srijeda, 25 April 2018

Vratimo u budžet USK novac koji nam pripada: Podržite Tuzlansku inicijativu!

Većina građana Federacije Bosne i Hercegovine vjerovatno nisu ni svjesni neravnopravnog i neravnomjernog načina preraspodjelje sredstava prikupljenih po osnovu javnih prihoda.

Inicijativa tuzlanskih intelektualaca koja je nazvana “Tuzlanska incijativa za ravnopravnost građana u raspodjeli javih prihoda” pružila je dodatno svjetlo na proces raspodjele javih prihoda u Bosni i Hercegovini.

Naime, od 2006. godine pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda računa se po 4 faktora:

  • - broj stanovnika, 
  • - površina, 
  • - broj učenika u osnovnom obrazovanju i 
  • - broj učenika u srednjem obrazovanju. 

Kada se izračunaju pripadajuća sredstva za svaki kanton uvode se tzv. „koeficijenti“ za „posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo i „kantone sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet“. Koeficijent za posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo iznosi 2, što najlakše ilustrirano znači da jedan građanin sarajevskog kantona vrijedi duplo više nego građanin Unsko-sanskog, Tuzlanskog ili Zeničkog kantona.

Tako se Sarajevskom kantonu uvećava iznos iz javnih prihoda za cijelih 100%, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 80%, Posavskom kantonu za 50% i Kantonu 10 za 10% u odnosu na izračunato učešće u raspodjeli.

Rezultat primjene „koeficijenata“ pri raspodjeli prihoda za 2014. godinu ima za posljedicu odlivanje javnih prihoda iz 6 kantona u Federaciji BiH. Pri tome se najviše sredstava odlijeva iz Tuzlanskog kantona koji ima najveći broj stanovnika, dok se Unsko-sanski kanton nalazi na trećem mjestu, odmah iza Zeničkog.

Unsko – sanski kanton je tako na osnovu primjene spornog zakona u jednoj godini gubio oko 24 milion KM, naravno ovisno koliko se budžet punio u obračunskoj godini, dok je Tuzlanski kanton gubio rekordnih 41 milion KM, Zeničko-Dobojski kanton 33 miliona KM, Srednjebosanski 19 miliona KM, Hercegovačkoneretvanski 19 miliona KM i Zapadnohercegovački 7 miliona KM.

Šta Skupština i Vlada USK-a mogu učiniti po ovom pitanju?

Iako pokretanje ove incijative možda i nije u nadležnosti Skupštine, imajući u vidu posljedice koje se odnose na građane Kantona, smatramo da u ovoj situaciji ona treba biti tijelo koje će voditi daljnje mjere kada je u pitanju provođenje ove inicijative.

Vlada USK prije svega treba izvršiti analizu finansijskih posljedica primjene spornih odredbi navedenog Zakona, zatim sa Skupštinom USK-a da se pridruže Tuzlanskoj incijativi i pozovu poslanike i delegate Parlamenta FBiH sa područja našeg kantona da takođe pokrenu aktivnosti koje se tiču izmjene ovih odredbi.

Zahtjev podnosioca Tuzlanske inicijative se odnosi isključivo na brisanje dva diskriminirajuća stava člana 9. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Pozivamo sve političke subjekte, nevladine organizacije i akademsku zajednicu Unsko-sanskog kantona da podrže ovu inicijativu u nadi da će se oko ovog pitanja uspostaviti konsenzus i da će ovo biti centralno pitanje borbe za ravnopravnost građana USK-a.

>>>>> Budi potpisnik tuzlanske incijative

 

krupljani.ba

Komentari na članak: