srijeda, 25 April 2018

Razmatrani projekti za ovu i narednu godinu

Jučer je u Domu kulture u Bosanskoj Krupi održan je redovni sastanak Općinskog razvojnog tima sa partnerskim grupama iz ekonomskog, društvenog i ekološkog sektora, koje su po medotologiji korektori i kreatori predloženih i osmišljenih projekta koji bi se trebali realizirati u tekućoj i narednoj godini, a koji bi, uz prijedloge građana, institucija i organizacija, trebali biti dio dokumenta naslonjenog na plan implementacije i indikativni finasijski okvir za period od 2015-2017. godine, a koji će samim tim korespodinirati sa prijedlogom budžeta za ovu godinu, koji će razmatrati i u konačnom obliku usvojiti članovi Općinskog vijeća na jednoj od narednih sjednica.

Najodgovorniji za realizaciju i pripremanje planova razvoja, općinski načelnik Armin Halitović je sastanak otvorio sa rezultatima koji su zabilježeni u prošloj, 2014-toj godini.

Općinski razvojni tim je u planu implementacije naveo oko četrdestak projekata koji bi trebali u ovoj i narednoj godini trebali pospješiti razvoj općine Bosanska Krupa. Ukupna vrijednost započetih i planiranih projekata do njihovog završetka je oko 33 miliona i 200 hilljada konvertibilnih maraka, a predviđena sredstva do njihovog završetka procjenjuju se na oko 13 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka. U planu je takođe prikazano ulaganje u projekte po godinama, kao i finasijski izvori koji su podijeljeni na ulaganje iz Budžeta općine i drugih izvora,misleći na sredstva iz drugih nivoa vlasti,sredstva iz javnih poziva međunarodnih organizacija i nosilaca realizacije i implementacije projekta,koji su takođe pobrojani u Planu. Tako je za sve projekte u indikativni finasijski okvir ubilježeno općinsko budžetsko planirano izdvajanje u visini od oko 2 miliona 375 hiljada i finasiranje iz drugih izvora u visini od 11 miliona 452 hiljada konvertibilnih maraka u naredne dvije godine.

U planu implementacije za ovu godinu je najviše projekta iz ekološkog sektora što je i logično kada se znaju osnovne smjernice i okosnice razvoja općine Bosanska Krupa. Gotovo svi razvojni projekti su zasnovani u cjelini ili djelom na ekologiji. Tu je još uvijek posljednja faza uređenja infrastrukture u Poslovnoj zoni „Pilana“,odnosno uređenje putne komunikacije kroz poslovnu zonu, tu su projekti puteva i posebno puta do Arapuše,projekt inovacija i privlačenja investicija-BINOVA, uspostave Centra za razvoj poduzetništva, BFC certificiranja, izgradnje društvenih domova,izrade studije o potrebnim strukovnim zanimanjima i provođenje kampanje za promjenu strukture zanimanja, a tu su i pojekti internacionalizacije Književnih susreta, likovne kolonije „Krušnica, projekti na unaprijeđenju zdravstva i uvjeta rada u školama, sanacija deponije „Krivodol“, dovršetak vodovoda na nekoliko lokacija, ali i podrška razvoju poljoprivrednih gazdinstava i izgradnji skladišnih i prerađivačkih kapaciteta.

Komentari na članak: